8. oktober 2008

Heia Regjeringa del 3

Statsbudsjettet som nylig kom, inneholdt en interessant detalj. Ligningsverdien av eiendommene skal skrus opp med 10%, selv om eiendommer for tiden faller i pris.

Hegnar Online tolker det nærmest som en spøk fra regjeringen, en post som legges inn i budsjettet for at opposisjonen skal få lov å plukke den vekk. (Hegnar Online burde vite at vi har flertallsregjering, slik at denne formen for fake-budsjettposter ikke er nødvendige nå.)

Til Hegnars gutter og andre økonomer, som ser boligkrakket utfolde seg og likevel ikke forstår elementære økonomiske sammenhenger:

Det er genialt at regjeringen hever ligningsverdien på husene.

Og jeg har lengtet. Endringene som skjer nå, heving av ligningsverdi av hus parallelt med heving av innslagspunktet for formuesskatt, er akkurat det jeg foreslo i kommentarfeltet i Kristin Halvorsens blogg for et par år siden.

Smaksprøve fra min post om idiotsystemet:
Røkke får indirekte en årslønn på 3.240.000 av Staten bare for å eie denne hytta. Det vil si over en kvart million skattefrie kroner hver eneste måned så lenge han eier hytta. Hytte med 32 toaletter er ikke galskap i Norge, det er genialitet.
Konklusjonen på denne posten fra i fjor sommer var:
Systemet skader oss gjennom at det skaper kunstig høye boligpriser som kan føre til krakk.
Under Bondevik-regjeringene krympet ligningsverdien av hus ned mot en tidel av reell verdi. Boligprisene skjøt i været, mens finansminister Foss ikke var så nøye med å flytte ligningsverdien. Å la ligningsverdiene på hus følge reell verdi burde være god markedliberalistisk politikk, da ville markedet selv bestemt hva som er den beste spareformen av aksjer, hus, bankinnskudd, etc. Men høyresiden har formuende velgere som gjerne vil ha skattesmutthull å sylte unna millioner i. Formodentlig derfor valgte de å lage markedsvridende ligningsverdier som gavnet de bemidlede, i tillegg til at de fjernet fordelsbeskatningen av bolig. Altså politisk styring av markedet, som de ellers beskylder sosialistene for. Dermed fikk boligkjøp mer medvind enn hva markedskreftene fornuftig tilsa.

Den lave ligningsverdien har vært med på å blåse opp boligboblen, den har økt styrken på krakket, og vil føre til mange personlige tragedier i tiden som kommer. Det er på sikt glimrende for oss alle at denne stygge feilen i skattesystemet rettes opp.(forrige heia regjeringa)

11 kommentarer:

Sigurd sa...

Jeg ser litt for meg dette som en West Wing -episode innad i regjering.

Josh: I know this sounds crazy, but we have to raise the taxable value of estates by 10%.

Sam: Can we do that?

CJ: You're right. It really sounds crazy!!!

Josh: I'm serious. For years now the taxable value of an estate has been vastly undercalculated. If a person invests one million dollars in an estate, he's only taxed as if it cost about two-hundred-thousand. If I'd be rich, I'd been stupid if I didn't invest in palace of luxury, with, you know, 30 toilets

Sam: And we're totally against an excess of toilets.

Toby: I think what he means is that we're against an excess of luxury.

CJ: The republicans are gonna eat this for lunch. It's a tax-increase for people who own a house. Do you know how many Americans owns a house, Josh?

Josh: A lot?

CJ: A whole freaking lot I tell you! The American Homeowner Association is going to throw a fit!

Leo: I'll take it to the president.

CJ: And I thought I had seen the impossible sell.

Josh: Can you do it?

CJ: Of course I can!

Josh: Fine!

CJ: Fine!

Sam & Toby: Fine!

Leo: What's next?

Sigurd sa...

Det er forresten godt mulig at jeg har sett litt for mye West Wing i det siste...

Knut Johannessen sa...

At boligen skal skattlegges basert på markedsverdi er ikke noen særlig god idè, basert på flere forhold.

Hvordan skal verdien fastsettes ved skatteoppgjøret? Skal boligen takseres hver år? Eller skal den gies en prosentvis påplussing alt. reduksjon i forhold til et snitt av markedet og hvordan boligprisene har utviklet seg.

En aksje som omsettes på børs er det svært enkelt å fastsette verdien på, ja selv aksjer i unoterte selskaper er enklere enn en bolig.

Et annet forhold er rettferdigheten i et slikt system. Dersom jeg flytter min enebolig fra Bærum til min fødeby, Florø, faller verdien med minst 50%. Er det riktig? Hvorfor skal jeg skattlegges dobbelt så mye som min bror i Florø? (Han har forresten et større og flottere hus enn jeg har, men verdien er ca det halve pga beliggenhet)

Når det gjelder evaluteringen av boligprisene, glemmer du at bakgrunnen for den sterke økningen i langt større grad enn ligningsverdi, skyldes en kunstig lav rente, kombinert med store lønnstillegg stramt arbeidsmarked og lav utbyggingstakt.

De fleste innbyggere i Norge kjøper ikke bolig for spekulere i utleie etc. De kjøper boligen for å ha ett sted å bo. At man da skal skattlegges på bakgrunn av hvor man bor, blir vanskelig å forklare det norske folk.

Dersom teorien din om at det er de lave ligningsverdiene som skaper boligkrakkene, så burde jo de flese europeiske land være verre ute enn hos. De har jo ikke formueskatt i det hele tatt.

Esquil sa...

sigurd: artig :)
og det du peker på er jo essensielt, at veldig mange eier hus, og at det derfor blir politisk komplisert å føre sunn politikk på husbeskatning.

vox: teorien er ikke at krakket skapes av dette, men at det forverres. usikker på om jeg forstår hva du mener med at land uten formuesskatt ville være verre stilt. land uten formuesskatt har ikke hatt denne markedsvridningen, og burde være bedre stilt, sett isolert på dette ene punktet.

mye av det du sier er gode innvendinger. det er klare problemer knyttet til å øke ligningsverdien opp til markedsverdi, det kan tvinge enkelte ut av husene sine. men to ting.

- det er stor distanse fra å ha ligningsverdi eksakt lik markedsverdi, og til å ha de mikke-mus-ligningsverdiene vi har hatt under denne boligprisoppgangen.

- man kan kanskje ha en 'snill' ligningsverdi av en families første hus, innen rimelighetens grenser og forutsatt en edruelig husstørrelse, men jeg begriper ikke hvorfor hus nr 2 og 3 og 4 har samme ordning. det er ingen grunn til at hushaivirksomhet skal være landets best subsidierte næring.

Sigurd sa...

Vox. Jeg er politisk helt for en spredd bosetning og desentraliseringspolitikk. Det gjør meg veldig lite at det koster mer å bo i Bærum enn i Florø.

...Og Esquil. Når det gjelder hus 2,3,4, så går kanskje hytteeierforeningen og ukependlerforeningen? i strupen på deg...

"Skal det ikke være lov å ha hytte heller nå?"


Og for å få litt tall og sånt bør man stikke innom her:
http://www.forskning.no/artikler/2008/juni/184543
8 av 10 eier boligen selv.

Anonym sa...

Det er mulig at jeg avslører meg selv som uopplyst eksilant nå, men slik jeg har forstått det skal ligningsverdien økes like mye overalt -- den skal altså ikke økes mer i byene, der markedsverdien er høy, enn på bygda, der markedverdien er lavere. Så det burde i hvert fall være "rettferdig".

Å øke ligningsverdien er kanskje ikke så smart med tanke på at vi allerede er på vei inn i en periode med rentestigning og lavere boligpriser. Det hjelper ikke på krisen at flere mennesker går konkurs og må tvangsselge; det er bedre også for resten av oss hvis folk klarer å betale regningene sine. Økt økonomisk press på boligeiere fører nettopp til dårligere betalingsevne.

Samtidig skal jeg ikke legge skjul på at jeg, som ikke har kjøpt bolig enda, puster litt lettet ut over at prisene er på vei nedover.

Anonym sa...

Jeg skal ikke her begynne å krangle om hvorvidt likningsverdi eller formuesskatt i det hele tatt er hensiktsmessige. Det er en endeløs debatt der vi neppe kommer nærmere noen enighet.

Men til din teori om at likningsverdi har innvirkning på boligprisene, må jeg si: *Kanskje*, men i såfall HØYST marginalt! I og med at denne ekstraskatten for de aller fleste er neglisjerbar, og gjerne (i hvertfall de første 20 årene) forsvinner helt pga låneopptak. Det som derimot HAR hatt enorm betydning for boligprisene er for det første LAV rente, og for det andre at det gis skatteFRADRAG for lånerenter.

Så lenge etterspørselen etter bolig er høyere enn tilbudet vil skattefradrag for lånerenter blåse boligprisene i været. Og alle boligkjøpere ender dermed (både når du regner nominell sum ved selve kjøpet og når du regner på effektiv sum over hele lånets løpetid) med å betale betydelig mere enn nødvendig.

Skattefradraget er på ingen måte noen fordel for de som vil inn på boligmarkedet, tvert imot!

Unknown sa...

Esquil: Jeg tviler på om det er noen borgerlig idé å ha lav ligningsverdi for boliger. Lav ligningsverdi er først og fremst en sosialistisk idé som skal ivareta følgende to hensyn:

1. Boligeiere (dvs. folk flest) skal ikke dras inn i et uføre der høyst svingende markedspriser har stor innvirkning på hvor stor eiendomsskatten blir. Dvs. man skal redusere effekten av å være "heldig" eller "uheldig" i markedet.

2. Boligeiere (dvs. folk flest) skal ikke belastes med høy eiendomsskatt bare fordi de trenger et sted å bo.

Det er i folkets interesse at man eier sin egen bolig fremfor å måtte låne av en bolighai.

MEN... og det er et stort MEN... Problemet med dagens ordning er at denne hensyntakingen til de som trenger et sted å bo også gir gunstige konsekvenser for de som har langt mer bolig enn de trenger.

Dette kunne etter mitt skjønn vært løst på alternative måter:

1. Ta utgangspunkt i ligningsverdi for den boligen du bor i og markedsverdi for hytter, fritidsboliger og boliger man ikke bor i selv.

2. Ta utgangspunkt i markedsverdi for alt, og ha et stort bunnfradrag som skal tilsvare det som anses å være et normalt nødvendig krypinn.

3. Behold eiendomsskatten, men kutt ut formueskatten. (Antakelig enklest og mest effektivt)

4. Beregn eiendomsskatt ut fra areal og beliggenhet, med et eventuelt luksustillegg når man går over f.eks. 30 kvm per beboer.


Selv holder jeg på en kombinasjon av 3. og 4.. Dvs. null formueskatt og en eiendomsskatt (=forbruksskatt) som går på areal og beliggenhet.

Anonym sa...

Enig med Truls.

Ellers bandt jeg husrenta i ti år, for fire år siden. Deilig med (andres) høye flytende rente nå...

Unknown sa...

Kan godt legge til at det ikke er så stor forskjell på min konklusjon og Esquil sin. Hans forslag er jo likt som mitt alternativ nr.2.

Anonym sa...

Eg føler eg slit nok med komboen manglande inntekt på kulturarbeid og renteauke på boliglån. Takk for meg.